Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աճէմեան, Յակոբ
Title: Ներշնչութիւնք արդեան ժամանակի
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Գ. Թոզլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գ. Թօզլեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Հայկական նամականի: ՙԻ Յակոբ Կ. Աճէմեանէ Պրուսացւոյ: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Ռուբեն Քյուրքչյան:
Շարվ. 11,5x7 սմ։
Թ, (12-96) էջ։
File size: 43.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-125
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia