Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սայեաթ-Նօվա
Publisher (standardized): տպ. Մովսես Վարդանյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մովս. Վարդանեանի եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1882
Notes: Ազգային երգիչ (աշուղ): (Թիֆլիզի ընկ. հայերէն գրքերի հրատ. N 13): Տիտղթ. զարդափակ:
Շարվ. 15x9 սմ։
36 էջ։
File size: 2,13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia