Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սալնամէ
Publisher (standardized): Վիլայէթ մաթպաասինտէ
Publisher (as it is on book): Վիլայէթ մաթպաասինտէ
Place (standardized): Հալէպտէ
Place (as it is on book): Հալէպտէ
Year of Publication: 1868
Notes: Տարեգիրք Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից : Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 17x11 սմ։
68 գծափակ էջ։
File size: 41.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 540-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia