Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փալագաշեան, Յ.Գ.
Title: Տեղագրութիւն Կոստանդնուպօլսոյ եւ իւր շրջակայից յատակագիծ պատկերով Վոսփորի
Publisher (standardized): տպագր. Մանվել Արթիլի
Publisher (as it is on book): տպագր. Մանուէիլ Արտիթի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1887
Notes: Յաւելուած Կ. Պօլսոյ խաներուն ընդհանուր ցուցակը վարժարանաց եւ ժողովրդեան համար: Աշխատասիր. Յ.Գ. Փալագաշեան: Տնօրէնութիւն Սահակ Նիկողոսեան: (Ընթացք դաստիարակութեան եւ կրթութեան): Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
Ե, 64 էջ։
File size: 2.01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com