Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գօլդսմիթ Օլիվըր
Title: Վէքֆիլդի երէց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Типографiя Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (А. Мамонтовъ)
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1865
Notes: Թարգմանութիւն ֆրանսիական լեզուից աշխատասիրութեամբ Մ. Բուդաղեանց:
Տպակից է՝ Պաւլոս եւ Վիրգինիա (1858); Դքսուհի դը Շեվրեօզ (1858) գրքերին:
Շարվ. 18x10,5 սմ։
232, 4 էջ։
File size: 58,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia