Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սիրուն զբօսարան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1875
Notes: Յօտարէն փոխեաց ի հայ Գրիգոր վարդապետ Կոստանդնուպօլսեցի: Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիացնի Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթողիկոսի, Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Ներսիսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ.՝ 11x6 սմ։
87, 1 չհ. էջ։
File size: 8,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia