Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տարերք անդամազննութեան, բնախօսութեան եւ առողջապահութեան
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Ընտանեաց ու դպրոցաց համար: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Արամյան: Շապիկին՝ Տարերք մարդակազմութեան:
Շարվ.` 14x8 սմ։
205, 2 չհ. էջ, նկ.։
File size: 42,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia