Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գալֆայեան, Խորէն
Title: Վարդենիք
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Խալիպեան ազգային տպարան
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1863
Notes: [Բանաստեղծութ. ժողովածու]: Տիտղթ. վրա զարդ: Բնագիրը հայ. և իտալ.:
Շարվ. 8x4,5 սմ։
355 զարդափակ էջ։
File size: 9,08 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia