Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Երիցեան, Սրբուհի
Title: Տոմար ընտանեկան 1874-1875 թ.
Publisher (standardized): տպ. Կովկասի գլխավոր կառավարության
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի գլխավոր կառավարութեան փոխարքային Կովկասու
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Հատոր առաջին: Աշխատասիրեաց Տ. Սրբուհի Ա. Երիցեանց: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 16,5x11 սմ։
XVI, 226 գծափակ էջ։
File size: 51,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-560
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia