Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աճէմեան, Մկրտիչ
Title: Վահագն
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 48-ի փոխարեն տպված է 38:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
93 էջ։
File size: 5,95 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia