Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղեկագիր Ազգային քաղաքական ժողովոյ առ ընդհանուր ժողովն որոշեալ յատենի քսանեւվեցերորդ գումարման 1864 մայիս 14 ի Պատրիարքարանի Ամենայն Հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 16x9 սմ։
12 էջ:
File size: 3,01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 25235-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia