Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թաղիադեան, Մեսրոպ
Title: Սօս եւ Սօնդիպի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Տպակից է՝ Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ (1854); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1856 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԵ (1855); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1857 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԶ (1856); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԷ (1857); Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (1858) գրքերին:
Շարվ. 9x5 սմ։
254 էջ:
File size: 15,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia