Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան 1870-1871 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողով
Publisher (standardized): տպագր. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Պաշտօնական հրատարակութիւնք ազգային պատրիարքարանի: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Տպակից է՝ Ատենագրութիւն երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ (1870); Տեղեկագիր քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան 1871-1872 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողով (1872); Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան 1872-1873 ամի առ Ազգային ընդհանուր ժողովն (1874); Բացատրութիւն հրաժարագրի Ազգային քաղաքական ժողովոյ Կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողովն (1873); Համարատուութիւն կրօնական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ժողովն (1874); Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’ 3 օգոստոս, 1873 (1873); Տեղեկագիր ազգային կրթական խորհրդոյ առ ամենապատիւ սրբազան պատրիարք հայրն եւ առ քաղաքական ժողովն Ազգային կեդրոնական վարչութեան (1871); Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողովն Ազգ. կեդրոնական վարչութեան 30 ապրիլ 1871 (1871); Տեղեկագիր Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման յանձնաժողովոյ (1872); Տեղեկագիր Բ. Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար (1873); Տեղեկագիր խառն յանձնաժողովոյ Աղթամարայ աթոռոյ կաթուղիկոսական խնդրոյն (1873); Տեղեկագիր համարատուութեան տնտեսական խորհրդոյ առ Ազգային քաղաքական ժողովն կեդրոնական վարչութեան (1872); Համարատուութիւն առ ընտրողս (1871) գրքերին:
Շարվ.` 22x15 սմ։
50 երկսյուն էջ։
File size: 27,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia