Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տուա քիթապը լուսաւորչական քիլիսէսի տուալարընտան տէվշիրիլմէ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Յ. Տէրոյենց թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1872
Notes: Լուսավորչական եկեղեցու աղոթների ժողովածու: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Տիտղոսաթերթը գծափակ, վրան՝ զարդանկար: Գրքի մատենագիտական նկարագրությունը չի ներառվել «Հայ գիրքը 1851-1900 թվականներին» մատենագիտության մեջ:

303 էջ։
File size: 160 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia