Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Վարժութիւն ձայնաւոր մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Հրատարակեաց Ե. Մ. Տնտեսեան: Ի հայրապետութեան Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթողիկոսի ի Ս. Էջմիածին, Ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղէմայ Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ.Պօլսոյ Տ. Ներսէսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 29, 30 էջերը կրկնվում էն, բայց տարբեր բովանդակությամբ, բացակա են 35, 36, 45, 46, 79, 80, 143-146, 191-196, 237-240 էջերը:
Շարվ.` 13,5x8,5 սմ։
4 չհ., 242 էջ։
File size: 33,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia