Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւնքեարպէյէնտեան, Յովհան
Title: Ստուգաբանական բառարան հայ լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: Աշխատասիրութիւն տեառն Յովհաննու քահանայի Հիւնքեարպէյէնտեան: Պսակեալ Սահակ Մեսրովպեան Մրցանակաւ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Գրքի 82, 92, 97, 99, 199, 252, 281 , 289 , 363, 367 , 383, 393, 407 էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 17x11 սմ։
Զ, Ը, 409 էջ։
File size: 30,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com