Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Վկայաբանութիւն սրբոց Կուսանացն Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Խալիպեան ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1869
Notes: Լսարան հոգեշահ պատմութեանց: Տպագրեալ հրամանաւ Վեհափառ Տեառն Տեառն Գէորգայ Դ, աստուածընտիր կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Արեւն ու մոլորակները (1870); Կոստանդնուպօլսոյ առումն յօսմանեանց յամի տեառն 1453 (1869); Տօն ծննդեան եւ մկրտութեան Քրիստոսի (1870); Սուրբ Խաչ (1871); Պատմութիւն վարուց Մեծին Ներսեսի հայրապետին մերոյ (1869); Երուսաղեմի առումն ու տաճարին կործանումը (1868); Աւագ չորեքշաբթի (1868); Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ ուրբաթու (1869); Եգիպտոսի հնութիւնները (1870); Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ հինգշաբաթուն (1869); Եօթն խօսք առ տղայս (1869); Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս (1869); Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց (1869); Պատմութիւն հայոց (1860); Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860); Հայերէն կարդալ եւ գրել ուսուցանելու հրահանգ (1869); Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի (1879) գրքերին:
Շարվ.՝ 17x9 սմ։
28, 2 չհ. էջ։
File size: 9,02 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia