Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյ Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1860
Notes: Ի խնդրոյ տէրունական եւ ջերմերանդ ուխտաւորաց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 13x7 սմ։
71, 1 չհ. էջ, նկ.։
File size: 15,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia