Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գօլդսմիթ Օլիվըր
Title: Վէքֆիլտի երէցը
Publisher (standardized): տպ. Մասիս լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մասիս լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Թարգմանեաց Կարապետ Ս. Իւթիւճեան: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 68: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը չի նշել:
Շարվ.` 11x7 սմ։
2 չհ., 563, 4 չհ. էջ։
File size: 57,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia