Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բարրօ Թեոդոր Հենրի
Title: Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1867
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիականէ, արդեամբ Հայկազնեան ընկերութեան ի Պէշիկթաշ: Ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Պօղոսի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի: Չորրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 12,5x8սմ։
144 էջ։
File size: 25.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library