Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Պօղօսի Արապեան Ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Յօրթագիւղ
Year of Publication: 1851
Notes: Ինչպէս կը հաւատայ եւ կը խոստովանի Սուրբ եկեղեցիս հայոց: Ռամկական ոճով շարադրեցաւ նորահասակ մանկանց համար որ հեշտ հասկընան ի դպրատունն Օրթագիւղի:
Տպակից է՝ Միջակ վարդապետարան (1858), Ճառ Յաղագիս քրիստոնէական միութեան (1846), Ճառ ներբողական(1853), Ընծայ (1856) գրքերին:
Շարվ. 12x7 սմ։
45 էջ, նկ.։
File size: 5.89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia