Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Սարգսեան, Սահակ
Title: Քննական կրօնագիտութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Տ. Սահակ քահանայի Տ. Սարգսեան: Ի հայրապետութեան Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթուղիկոսի, Ի պատրիարքութեան Ս. Երուսաղէմի Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հրամանաւ Տ. Տ. Ներսիսի սրբազան արքեպիսկոպոսի պատրիարքի Կոստանդնուպօլսոյ եւ կրօնական ժողովոյ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14x8 սմ։
13 չհ., ԻԳ, 1 չհ., 579, 1 չհ., 10 ձեռագիր էջ։
File size: 102 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia