Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք առակաց
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա. Յակոբ Պօյաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1877
Notes: Եբրայական բնագրէն թարգմանուած: Հրամանաւ ժողովոյ պաշտոնէին հասարակաց կրթութեան: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 11x7 սմ։
81 գծափակ էջ։
File size: 8,12 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia