Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ռիգս, Էլիաս
Title: A grammar of the modern armenian language as spoken in Constantinople and Asia Minor
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Printed by A. B. Churchill
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Constantinople
Year of Publication: 1856
Notes: Կոստանդնապոլսում եւ Փոքր Ասիայում խոսվող ժամանակակից հայերենի քերականություն: By Elias Riggs, Missionary of the A. B. C. F. M. Second edition.
Շարվ. 14x11 սմ:
82, 2 չհ. էջ:
File size: 15,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Germany, Munchen, Bayerische StaatsBibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.digitale-sammlungen.de