Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պօյաճեան, Յ.
Title: Գաղտնիք Հնդկաստանի կամ մերժեալ սէրէն գոյացած չորս սոսկալի վրէժխնդրութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ե. Մ. Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Թատրերգութիւն ի հինգ արարս, վեց պատկեր եւ ի մի վերջաբան: Ի Յ. Կ. Պօյաճեանէ: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը չի նշել: Շապիկին՝ Յաղթանակ արդարութեան: Հետաքրքրական թատրեգութիւն ի հինգ արարս, վեց պատկերս եւ ի մի վերջաբան: Հրամանաւ Մէարիֆի: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին ու տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
182 էջ։
File size: 151 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-1760
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia