Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1877
Notes: Թուղթք Պօղոսի առաքելոյ: Թուղթք Կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու առաքելոյ: Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 12x7 սմ։
440 էջ, նկ.։
File size: 86,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia