Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գաֆաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տպագրեալ ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ ազգասէր եւ վեհափառ կաթուղիկոսի ամենայն հայոց եւ ի պատրիարքութեան Տ. Տ. Եսայեայ վեհափառ կաթուղիկոսի Ս. Երուսաղէմի եւ ի պատրիարքութեան Տ. Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի Կ. Պօլսոյ:
Տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Շարվ. 19x9 սմ։
450 էջ, նկ.։
File size: 53,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia