Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1869
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ սրբազան կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց: Հրամանաւ սրբոյ Երուսաղէմի պատրիարք Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի տեղապահութեան պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Արիստակէսի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 16x7 սմ։
375 էջ, նկ.։
File size: 306 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia