Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիտական զուարճալի զբօսանք: Տետր Ա
Publisher (standardized): տպագր. Ճիվէլէկեան
Publisher (as it is on book): Տպագր. Տիգրան Ճիվելեկյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1892
Notes: Հրատարակիչ Տ. Գ. Փափազեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար և այլալեզու գրություն:
Շարվ.` 14x9 սմ։
96 էջ, նկ. ։
File size: 11,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library