Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ կաթողիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1871
Notes: Հրամանաւ Տեառն Տեառն Գէորգեայ Դ. Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 16x9 սմ։
313 էջ։
File size: 69,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia