Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ճանիկ Արամյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1858
Notes: Ի հայրապետութեան Տեառն Ներսէսի հանգուցեալ կաթուղիկոսի եւ ի պատրիարգութեան Տեառն Յակոբայ:
Գրքի այս օրինակում բացակա են 147, 148, 199, 202 էջերը:
Շարվ. 8x5 սմ։
435 էջ։
File size: 35,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 1439-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia