Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ժէռառ Աբբայ
Title: Խորհուրդ գաղտնի ընկերութեանց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յ. Տէրոյենց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1863
Notes: Գործ գաղղիացի Ժէռառ Աբբայի: Յօրինեաց համառօտելով եւ նոր ներածութեամբ Յովհաննէս Պր. Տ. Կ. Տէրոյենց: Ի հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Տ. Մատթէոսի Ա. Վեհափառ սրբազան կաթողիկոսի եւ ի պատրիարքական տեղապահութեան Տ. Տ. Ստեփաննոսի սրբազան արքեպիսկոպոսին Նիկոմիդեայ:
Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 13,5x7,5 սմ։
ԼԲ, 251 էջ։
File size: 50,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2093
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia