Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սանդ Ժորժ
Title: Խօսող կաղնի
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկեր.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1877
Notes: Ժօրժ-Սանի առակներից: Թարգմանեց Աղ. Տէր-Մկրտչեանց: Երկու պատկերով: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1880, հեղ.` Տեր-Մկրտչյանց:
Շարվ.` 15,5x10 սմ։
74 էջ։
File size: 17,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լազ-346
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia