Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կեօքչէեանց, Յարութիւն
Title: Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արևելեան լեզուաց Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1852
Notes: Ա տիտղթ. Извъстiе о жизни Павла Моисеевича Меликова:
Բ տիտղթ. Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց: Բ տիտղոսաթերթը սկսում է էջ 15-ից:
Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ. 16x10 սմ։
1 դիմանկ., 30 գծափակ էջ։
File size: 7,51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-2340
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia