Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Ծաղիկ Սուրբ Գրոց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1874
Notes: Ընթերցուածք քաղեալ յԱստուածաշունչ գրոց: Ի պէտս դպրոցաց: Ի հ. Ղեւոնդեայ վ. Յովնանեան ի Մխիթ. ուխտէն: Բ տպագրութիւն:
Շարվ.` 14x7 սմ։
255 էջ։
File size: 34,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia