Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կանոն ձեռնադրութեան եւ օծման կաթուղիկոսի եւ հայրապետի Ամենայն Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1876
Notes: Տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան` զարդանկար:
Շարվ. 20x12 սմ։
21 երկսյուն էջ։
File size: 8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia