Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մանդինեան, Սեդրակ
Title: Կրօնք
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Համբ. Էնֆիաճեանցի և ընկ. տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1879
Notes: Հոգեբանական հետազօտութիւն: 1878/79 ուսումն. թ. Տփխիսու Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի աշակերտներին դասախօսեց Ս. Մանդինեան:
Շարվ.` 16x10 սմ։
107, 1 չհ., III, 1 չհ. էջ։
File size: 22,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia