Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սբէնսըր, Հերբերտ
Title: Կենցաղ կամ դաստիարակութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: Թարգմ. Յ. Գ. Մրմրեան:
Տպակից են՝ Կեանքի գործածութիւնը (1908); Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ (1894); Կինն իբրեւ օրիորդ (1901) գրքերին:
Շարվ. 13,5x9 սմ։
251 էջ։
File size: 36,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2061-39 ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia