Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ուռուսօվ, Մ.
Title: Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթևոսյանի
Publisher (as it is on book): տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1894
Notes: (Առ մանկամարդ կանայս եւ օրիորդս): Թարգմ. գաղղ. Վ.Գ. Թովմասեան:
Տպակից են՝ Կենցաղ կամ դաստիարակութիւն (1894); Կեանքի գործածութիւնը (1908); Կինն իբրեւ օրիորդ (1901) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
150 էջ։
File size: 16,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 7402-57 ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia