Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցի եւ գործք նորին
Դիտել փաստաթուղթը Ղազար Փարպեցու գրած թուղթը: Մեղադրութիւն ստախօս աբեղաներին
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղի աստղագէտը կամ Շուշի բերդի հիմնարկութիւնը 1752 թուականում
Դիտել փաստաթուղթը Ղարաբաղու տիրամայր Սուրբ Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի բացուիլը
Դիտել փաստաթուղթը Ղարիբ Մշեցին
Դիտել փաստաթուղթը Ղեղիոս կամ Վասն բարեկամութեան առ Տ. Պոմպոնիոս Ատտիկոս