Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը 1-ое дополненiе къ каталогу ученической библiотеки Эриванской гимназiи (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Praktische Grammatik der armenischen Sprache für den Selbstunterricht
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Խավեար խանի պօրսային վիճակը եւ հոն շատ ստակ շահելու դիւրին կերպը
Դիտել փաստաթուղթը Պազէն մարաջախտին դատաստանը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պալերմացի Վարդուհին
Դիտել փաստաթուղթը Պամպուլիոս
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ կամ կեանք Աղուանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ Վանցին
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն Հայաստանեայց կաթուղիկէ եւ առաքելական ս. եկեղեցւոյ ի պատասխանի աթոռ ս. Պետրոսի Առաքելապետի անուանեալ գրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտպանութիւն քրիստոսական հաւատոյ տեառն Դիոնեսիոսի Ֆրէսինու Հերմոպօլսոյ եպիսկոպոսի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն փառաբանութեան Սուրբ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Պապ
Դիտել փաստաթուղթը Պապ եւ Աւետարան
Դիտել փաստաթուղթը Պապի ձեռնոցները
Դիտել փաստաթուղթը Պատանէկան ներշնչումներ
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանատուութիւնք առաջին եւ երկրորդ եւ պատմութիւն նորին վկայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան բողոքականաց յայտարար ճշմարտութեան ընդդէմ հակաս վարդապետութեանց Շիշմանեանի կոչուած գրքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան ի դիմադրական յայտարարութեանց պարոն Յարութիւնի Թ. Յովհանեանց միջոցաւ թուոց 681 և 682 Արշալուսոյ օրագրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի ընդդէմ տետրակի Հ. Ռէմիճիօ Պուզէլլիին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի կարեւոր հարցմանն նորին բրիտանական վեհափառութեան վսեմափայլ դեսպանին թէ «Լուսաւորչական հայերը` Բողոքականներն իրենց հետ Քրիստոնեայ կը համարի՞ն
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք «Մշակի» 129 համարում տպուած ու «Հին-բարեկամ» անունով ստորագրուած յօդուածին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Յակոբայ Կարինեանց գրուածքի դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագամատոյց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատարագ վէ ային ու ատէթլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատգամախօս: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատերազմ ընդդէմ թշնամեաց մարդկային կենաց կամ առողջ, երջանիկ եւ երկար կեանք անցնելու միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Պատժական օրինագիրք Օսմանեան տէրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ այբբենարան վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ աշխարհագրութիւն քաղաքական վերջին փոփոխմանց համեմատ ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ բնական պատմութիւն: Հտ. Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ ընթերցարան բարոյական ուսմանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ ընթերցարան բարոյական ուսմանց, ազգային գիտելեաց եւ զուարճալի պատմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր աշխարհիկ գրականութեան արեւմտեան հայոց ի վերջ կոյս ԺԹ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր առաքելական Ս. եկեղեցւոյս Հայաստանեայցս հարց եւ պատասխանիք ի Ս. գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր Հայաստանեայց լուսաւորչական սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերներ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն: Հտ. 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ագաթանգեղայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից անցելոց Սէվանայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 10
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 11
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 12
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 13
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 14
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 15
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 16
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 4
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 5
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 6
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 7
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 8
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 9
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն բարձրհայեաց վանուց եւ կանոնագրութիւն Նորաշեն գիշերօթիկ ճեմարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն գաղթականութեան Խրիմու հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյ յեղեալ յասորւոյն ի հայ ի հինգերորդ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետաց Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն թաթարաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակագրական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակակից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Հանդերձ կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Իտալիայի ի սկզբանէ մինչեւ մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լենկ Թիմուրայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկէ վարդապետութեան ի Հայս եւ միութեան նոցա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի և կնոջն և որդւոյն նորին Դիոկղետիանոսի և եօթն իմաստասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Կատիլինեան դաւակցութեան եւ Յուգուրթեան պատերազմին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ-ազգային
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ լրագրութեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայկական տպագրութեան սկզբնաւորութենէն մինչ առ մեզ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ մատենագրութեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գաղթականութեան եւ շինութեան եկեղեցւոյ նոցա ի Լիվոռնոյ քաղաքի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գրականութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց ի պէտս ազգային դպրոցաց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայոց Հայկազանց տերութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանաց ստորին դասու համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հնդկաստանու հեթանոս կռապաշտից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հոռոմոսին Վանաց ի Շիրակ եւ վանօրէից ոմանց ի նմին տեղագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան յունաց, հռովմայեցւոց եւ հարց եկեղեցւոյ ի պէտս ուսման ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մեծին Պետրոսի կայսեր ամենայն ռուսաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մենաստանին Հառիճոյ ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան եւ Հայկազեան վարժարանաց եւ Մխիթարեան աբբայից: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մտաւոր զարգացման Եւրոպիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նախնեաց վաճառականութեան եւ ճանապարհ հարստութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նահանգին Սիսական: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Ջուղայու որ յԱսպահան: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն պաշտամանց եւ կրօնական արարողութեանց հին եւ նոր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Պղնձէ քաղաքին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սեբէոսի եպիսկոպոսի ի Հերակլն և սկիզբն նորագիւտ պատմութեան Մխիթարաց Անեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Մեսրովբայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբոյն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սրբոյն Ներսիսի Պարթեւի Հայոց Հայրապետի: Ներսէս Պարթեւ Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն սրբուհւոյն Եղիսաբեթի հունգարացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն Սրբոյն Սահակայ Հայրապետին եւ Մեսրովբայ վարդապետին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871, Բ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանի եւ հայոց պատերազմի համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Մեծին Ներսեսի հայրապետին մերոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Շմաւոնի եպիսկոպոսի եւ ճառ ի վկայսն արեւելից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց ի Թովմայ վարդապետէ Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Սիսական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տիեզերական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քրիստոնէական եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատուաստման կամ ծաղիկ կտրելու նշանակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատուէր Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատուիրանագիր Փարիզու արքեպիսկոպոսի առ ուխտ եւ առ հաւատացեալս իւրոյ վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Պատուհանէն նետուող կին մը
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւն ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Պատրաստութիւն մահու կամ խորհրդածութիւնք ի վերայ յաւիտենական ճշմարտութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատրիկեանի նամակները
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պարապ վախտի խաղալիք
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պարզ քարոզներ
Դիտել փաստաթուղթը Պարոյր կամ առումն Նինուէի
Դիտել փաստաթուղթը Պարոն Տիւվալի աղջիկները կամ յաղթանակ բարեկրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկական զրոյցներ
Դիտել փաստաթուղթը Պարսկական նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Պարտիզիկ
Դիտել փաստաթուղթը Պարտք տղայոց կամ տղայոց իրենց ծնողաց ունեցած պարտաւորութիւնները (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պաւլոս եւ Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Պետիկին գրքոյկը
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս եւ Սելիմայ կամ Ապտէրի լերանց ստորոտի զոյգ մը անմեղաց շիրիմքը
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Հ. Ադամեան
Դիտել փաստաթուղթը Պետրոս Մեծ եւ իր նորոգութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Պէթսին սիւալ ճէվապ խարթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Պէթսին սիւալ ճէվապ խարթալարը
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ
Դիտել փաստաթուղթը Պիզի իղվայա կէթիրմէ լաքին շէրիրտէն գուրթար
Դիտել փաստաթուղթը Պին պիր կիճէ եանի Շէհրիզատ Սուլթանըն Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պիր գարընըն ինթիգամը: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պիր գարընըն ինթիգամը: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պիր սէֆիլ զէվճէ
Դիտել փաստաթուղթը Պիքէս եախօտ ֆամիլեատան մահրումիյէթ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պիքէս եախօտ ֆամիլեատան մահրումիյէթ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 2
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս ( 1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլսոյ Մեղուին 160 թուոյն մէկ հատուածին պատասխան
Դիտել փաստաթուղթը Պ. Չերազի մէկ ատենաբանութեան քննադատութիւնը կամ Րէմզուպ եւ Րիմաւրա
Դիտել փաստաթուղթը Պստիկ է, բայց չստիկ է
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պտոյտ մը Պօլսոյ թաղերու մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 10
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 11
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 12
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 9
Դիտել փաստաթուղթը Պօլուիմպէրիալ
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 285 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1881, 3-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինիէ (1881, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պօշպօղազ պիր ատէմ