Դիտել փաստաթուղթը Ուաշինկթըն, Հիւսիսային Ամերիկայի միացեալ տէրութեանց գահերէց
Դիտել փաստաթուղթը Ութօրեայ հոգեւոր կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուլնիա կամ Զէյթուն
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտաւորի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտ հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ուղերձ Կոստանդնուպօլսոյ կաթողիկեայ Հայոց. առ մերձակայ ազգային Սիւնհոդոսն գումարելի ի գերերջանիկ կաթողիկոսէ Կիլիկիոյ եւ առ համօրէն Արհի. Արքեպիսկոպոսունս, գեր. եպիսկոպոսունս եւ յարգոյամեծար Վարդապետս
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց քրիստոնէական ուղղափառ վարդապետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն առաջնորդի Հայոց Ատրպատականի Գէորգայ արք եպիսկոպոսի Վեհապետեան ի Թէհրան
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն ի Պոմպէյ հնդկաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեւորութիւն Վիրալի Սիրաքայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Ումպք գրասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսեալ պանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ուսուլը Մուհաքէմէի թիճարէթ նիզամնամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն ազգային դաստիարակութեան որ է ազգային տղոց միտքը կամքն ու սիրտը կրթելու գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական ատենախօսութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնական միութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւն Մանիքէա-Պաւլիկեան Թոնրակեցիներու աղանդին եւ Գր. Նարեկացւոյ թուղթը
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք լեհահայոց դատաստանագրոցն
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք հայ լեզուի եւ մատենագրութեան յԱրեւմուտս
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Հին կտակարանի անվաւեր գրոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնարանի առողջապահութեան հարցեր
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն բարոյականի
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն տրամաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն քրիստոսական հաւատոց ըստ վարդապետութեան առաքելական մի Սուրբ եւ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց արարեալ ի պէտս զարգացելոց հասակաւ եւ ուսմամբ
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան միաբանութեան Վենետիկոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից Մխիթարեան Միաբանութեան Վենետկոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ցանկ Սուրբ Գրոց և ուրիշ գրեաց զանազան լեզուներով, որ կը ծախուին գրատունը ի Պայպլ-Հաուս
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի դէպք մը, որ պատահեցաւ Բեթլէհէմ Սուրբ Ծննդեան մեր եկեղեցւոյ մէջ անձնապաստան լատին միաբանութենէն յառաջ եկած յունիս 6
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի պատմութիւն Քօնդ տը Սէնվիյլ ազնուականին
Դիտել փաստաթուղթը Ցնորք եւ երեւակայութիւնք Տօքթէօր Շիշմանեանի յԱզգային լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան Միաբանութենէ (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան ի Նոր Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան որ ի Ռոստով (առ Դօն գետով)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական Մատենադարանին ի Վիեննա
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն ձեռագրների Թիֆլիզի Ներսիսեան հոգեւոր դպրանոցի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն մատենից
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ յիշատակարանի Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ տպագրեալ գրոց ի տպարանի առաքելական աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց եւ արժողութիւնք նոցին