Դիտել փաստաթուղթը Les Chants Liturgiques de l'Eglise Arménienne
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt
Դիտել փաստաթուղթը Изследованiе о дiалектахъ армянскаго языка
Դիտել փաստաթուղթը Исторiя Арменiи
Դիտել փաստաթուղթը Թաթառ Անձրեւածին
Դիտել փաստաթուղթը Թալէրան
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'Օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թալիպ վէ վա՛իզ եախօտ խէլաս թէրթիպի
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Թահիր իլէ Զէօհրէնին հիքեայէսի վէ թիւրքիւլէրի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Թամար
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թավուք պէսլէմէք
Դիտել փաստաթուղթը Թարթիւֆ
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Էրմենիան վէ Կիւլիսթանը շարգիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Նաբօլէոն Պօնաբարթէ իմբէրաթորու Ահալիի Ֆրանսա (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Թարիֆի տէր էլ սաատէթ րէհնումաի թիճարէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թարվիզեցւոց անէծքաթուղթն Ղարադաղցւոց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Թաւամազ մեղու
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Է
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Ը
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրէայ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Թզուկ
Դիտել փաստաթուղթը Թէէլիֆի էֆքեարը Մուխայյէրէ
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչ շահեցանք Պէրլինի վեհաժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Թէլէգրաֆ էլեգթրիգ կամ որ նոյն է էլեկտրական հեռագիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէլէղրաֆ Րիսալէսի
Դիտել փաստաթուղթը Թէյսիյրի իմլա վէ թէսհիյլի տիյքթէ
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդորոս Ռշտունի
Դիտել փաստաթուղթը Թէոդորոս Սալհունի կամ քրիստոնեայ նահատակը
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ Պզտի ճգնաւոր (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թէոփիլէ կամ պզտի ճգնաւոր (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Թէպաիտ եախօտ պիրպիրինէ ատու գարնտաշլար
Դիտել փաստաթուղթը Թէպրիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէսէլլի էտիճի
Դիտել փաստաթուղթը Թէվարիխի տին վէ քիլիսէի մէսիհիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թէվպէ էթմէք վէ Յիսուսա կիթմէք
Դիտել փաստաթուղթը Թէրէքէ նիզամնամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Թէֆթիշի պէնի ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Թիանայ արքեպիսկոպոս եւ Կ. Պօլսոյ առաքելական Նուիրակ Գեր. Անտոն Յովսէփ Բլիւիմին
Դիտել փաստաթուղթը Թիճարէթ գանուննամէի Հիւմայունինէ Զէյլ
Դիտել փաստաթուղթը Թիւրլիւթօն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թիւրլիւթօն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թիւրքճէ քօմէտիէ քաշ եափայըմ տէր իքէն կէօզ չըքարմաք
Դիտել փաստաթուղթը Թիփ Լէվիս վէ չըրաղը
Դիտել փաստաթուղթը Թշուառ Եղիսաբէթ
Դիտել փաստաթուղթը Թշւառ Լիզա
Դիտել փաստաթուղթը Թոշնեալ ծաղիկ եւ պանդուխտն
Դիտել փաստաթուղթը Թովմաս եղբօր տնակը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար. Հայաստանի ճամբորդ: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանական խնդիրների ժողովածու
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն Գրուբէ գերմանացի մանկավարժի դրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու թագաւորի Հայոց, եւ քարոզութիւնք սրբոյն Թադէի առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ խրատական բանից առ ամենայն հոգեւոր առաջնորդս եւ առ համայն եկեղեցական դասս կարգաւորաց հովուաց եկեղեցւոյ եւ առ աշխարհիկ իշխանս եւ առ հասարակ բոլոր ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հովուական նախագահ եպիսկոպոսապետի Հայոց Ուղղափառաց Կոստանդնուպօլսոյ առ Յ. քահանայս և համօրէն սիրեցեալ ժողովուրդս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հուվուական Տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի Հայոց ՈՒղղափառաց առ աստուածարեալ արքեպիսկոպոսունս և եպիսկոպոսունս և առ ամենայն դասս Յ. Վարդապետաց, երիցանց և վանականաց և համօրէն հաւատացելոց կաթողիկոսական վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Մարկոսի Աղաբէգեան հայոց աշխարհի, ազգի եւ եկեղեցու ազգայնութեան մասին առ պատուականաց պատուական Տէր Ներսէս արքեպիսկոպոս Անւոյ եւ պատրիարք Օսմանեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական առ ամենայն պատրիարքս, արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս եկեղեցեաց արեւելեան ծիսի որք ի շնորհս եւ ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյ իցեն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի իններորդի նախախնամութեամբ աստուծոյ քահանայապետի
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ քահանայից արեւելեան հայ կաթողիկէ ազգին ի պատասխանի թղթոյն Մօնսինեօր Բլուիմի ի 6/18 հոկտեմբերի 1870
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 4
Դիտել փաստաթուղթը Թուճտան գըզլար: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Թուրքերէն նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Թուրֆանտա տիկին եւ իւր գաղափարը ամերիկացի երիցական քարոզչաց վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնորս
Դիտել փաստաթուղթը Թռչող միտք կամ մեր Կովկասի հիմիկվան լրագիրներ
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ
Դիտել փաստաթուղթը Թօփալ շէյթան Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1893)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց ի շաբաթէ Ղազարու յարութեան մինչեւ ի շաբաթ զկնի սրբոյ զատկին
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն հայոց (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասորւոյ Պատրիարքի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Ժան Բատիստ Լիւլլիի մանկութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ժիլ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողով Ազգային կրթութեան (1860, 38 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք Առակաց Վարդանայ: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք օտարազգի բառերի Նոր Նախիջեւանցոց լեզուի մէջ մտած
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1899 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ժպիտք եւ արտասուք
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 6
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 8
Դիտել փաստաթուղթը Իլահիլէր
Դիտել փաստաթուղթը Իլիական
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի Թէշրիհ վէ պահսի հայաթը պէտէնիյէ իլէ սահհաթ ու աֆիյէթ գավաիտի
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի Իլահի Մուխթասար Աստուածաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի իլահիյէ տայիր Քրիսթիան թալիմաթը
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի սարֆը Օսմանի
Դիտել փաստաթուղթը Ի կրօնս
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդէս 49-րդ տարեդարձի Ազգային հիւանդանոցի Ս. Փրկչի
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի բացման Ամենափրկչեան վարժարանին Ղալաթիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ի հանդիսի յուղարկաւորութեան Պօղոս Պէյի Տիւզեան դամբանական ճառ
Դիտել փաստաթուղթը Ի հացկերոյթ երկուց ուխտից Մխիթարեանին ընդ Անտոնեանի Յաւուր տօնախմբութեան Ս. Անտովնի ԱԲԲ.
Դիտել փաստաթուղթը Իման վէ իգրար
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն համառօտ դասառական: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն մարդկային, որ կը սորվեցընէ մարդուս խելքը աղէկի բանեցընել, կատարեալ մարդ ըլլալ եւ մեծութեան հասնիլ
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Յեսուայ որդւոյ Սիրաքայ եւ թուղթ Երեմիայ Մարգարէի առ գերեալսն ի Բաբիլոն
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստութիւն Սողոմովնի
Դիտել փաստաթուղթը Իմացք ի չարչարանս Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ի մեծապայծառ աւուր յոբելեան հանդիսի օծման ի քահանայութիւն ամենապատիւ տեառն Արիստակեայ վարդապետի Արքեպիսկոպոսի Կեսարիայ եւ ընդհանրական Աբբայի Մխիթարեան ուխտին ի մշտնջենաւոր յիշատակ սիրոյ եւ մեծարանաց նուիրեն զնուագս որդիք շնորհապարտք
Դիտել փաստաթուղթը Իմթիհանը պէյաննամէ
Դիտել փաստաթուղթը Իմ հայրասպան ընկերը
Դիտել փաստաթուղթը Իմ յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Իմպէռ Կալլուա
Դիտել փաստաթուղթը Ինկիլթէրանըն վէ Իրլանտանըն պիրլէշմիշ քիլիսէնին սապահ վէ ախշամ տուալարըն վէ Սուրբ Հաղորդութիւնըն գայտէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլա րապպէ մ՚ու Յիսուս Քրիստոս քօ Մատթէոս նվիսի
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի շէրիֆ եանի ահտ ըլ Ճէտիտ քի
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի քիլիսատէ վաֆթիզ այինինին իճրասը հագգընտա տըր
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլ խօտէէ մէ իսա էլ մէսիհէ նըվըսանտըն
Դիտել փաստաթուղթը Իննեւտասերորդ դարու մէջ աշխատութեան կատարելագործումը եւ հայուն արհեստից մէջ յետադիմելուն պատճառները
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է Կաթողիկէ եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ինչ է մեր թշուառութեան պատճառը եւ ինչ է անոր դարմանը
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս կուզէք
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս պահպանել եւ բժշկել երեխաների աչքերը առաւելապէս շարաւային բորբոքումից
Դիտել փաստաթուղթը Ինչպէս պահպանուէլ խօլերայից
Դիտել փաստաթուղթը Ինսանըն կիւնահը
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնօգնութիւն կամ նկարագիր, վարմունք եւ յարատեւութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ինքնօգնութիւն կամ նկարագիր, վարմունք եւ յարատեւութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու 1867 սէնէսի Յուլիս այընտա վագը օլան քահանայապետական
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Իսպաթը վաճիպ իւլ վիւճուտ
Դիտել փաստաթուղթը Ի սրբանուէր հանդէս յիսնեմեան յոբելինի քահանայութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Ա. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Գ. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհի կեղծիք եւ իրաց ճշմարտութիւնք ի բանի վարդապետութեան եւ պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւունք ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Իրք հանդերձեալ աշխարհին (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Իւչ միլեօն ֆրանգ թրախումա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Իւչ միլեօն ֆրանգ թրախումա: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Իփէք պէօճէքլէրի պէսլէմէսի վէ պէօճէքլէրէ արըզ օլան խասթալըգլար հագգընտա մուխթասար պիր րիսալէ տիր (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Իփէք պէօճէքլէրի պէսլէմէսի վէ պէօճէքլէրէ արիզ Օլան Խասթալըգլարը հագգընտա Մուխթասար պիր րիսալէ տիր
Դիտել փաստաթուղթը Իքի գուզու հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Լալօ
Դիտել փաստաթուղթը Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր լուսատու (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Լապտեր ծնողաց
Դիտել փաստաթուղթը Լեռներուն վրայի գիւղը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոնի վիշտը
Դիտել փաստաթուղթը Լէթայիֆ
Դիտել փաստաթուղթը Լէօն Լէօնի
Դիտել փաստաթուղթը Լը Պարպուլիէ
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար ցուցակ Կեդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրեանց
Դիտել փաստաթուղթը Լիթանեա Մէճմուասը
Դիտել փաստաթուղթը Լիկուռը նամ ազիզին էօլիւմ թէտարիքի եախօտ Պէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Լիւդիա
Դիտել փաստաթուղթը Լիօնի սուրհանդակը
Դիտել փաստաթուղթը Լճակիս ձկնորսը
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս ԺԶ
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս կամ Կորսուած տղայ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Լուի ԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Լուծումն պատասխանւոյ Ակնայ բողոքականաց առ Ակնցի եւ համօրէն բողոքական ազգայինս
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալ դար ու յարգելի ժամանակ որ շարադրեաց հռովմէական ճշմարտասէր ու ազատամիտ հայազգի մը
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալները ու լուսաւորութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորչակրօն հայու մը ուղիղ դատողութիւնները Հռովմայ Պիոս Թ Պապին Կոստանդնուպօլսի հայազգի Պապականներուն ուղղած կոնդակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսիլլա կամ Սուրբ Գրոց ընթերցմանը վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսինեանք
Դիտել փաստաթուղթը Լուքրեցիա Պօրճիա
Դիտել փաստաթուղթը Լսարան Հայաստանեայց կաթողիկէ եկեղեցւոյ ուղղափառ վարդապետութեան ընդդէմ Լուտերական Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Լօրտ Պըգինկէմին եէտի բուսէլէրի եախօտ մահիր պիր զէնտօսթ
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք առ որդին իւր