Դիտել փաստաթուղթը Catalogue des livres de la bibliothèque fondamentale de l'institut Lazareff des langues orientales
Դիտել փաստաթուղթը Collection d'historiens Arméniens. T. 2
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ библiотеки Эриванской гимназiи
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Каталогъ книгъ и рукописей библiотекъ Лазаревскаго института восточныхъ языковъ (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքը Հասուն գերապայծառին ձեռօք
Դիտել փաստաթուղթը Կաթողիկէ ուղղափառ հայոց տառապանքին վրայ քանի մը մտերմական խորհրդածութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկէ Մայր եկեղեցի Վաղարշապատայ ընդ չորից վանօրէից նորին
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից
Դիտել փաստաթուղթը Կալաթէա ու Էսթէլլա
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդ կամ նուէր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդչէք
Դիտել փաստաթուղթը Կամենից
Դիտել փաստաթուղթը Կամք կամ կամական հանգամանք մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կանժի մարքիզուհին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ազգային գերեզմանատան հայոց ի Բերա-Շիշլ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց վաւերացեալ ազգ. երես. ժողովէն
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Խորէնեան երկսեռ վարժարանի հայոց ի Գահիրէ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր կտակաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր հայկազեան ուսումնասիրաց ընկերութ. Բարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հայկազեան-Ուսումնասիրաց ընկերութեան Փարիզու
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Հողագործական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր ուսումնասիրաց ընկերութեան Խիզանու հաստատեալ 1 մարտ 1877 վերաքննեալ 1881 մարտ 1
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Ս. Երուսաղէմայ վանից
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն ընթերցասիրաց թանգարանին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագրութիւն Լուսաւորչեան ընկերութեան ազգասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Աղքատասիրաց ընկերութեան որ ի Միջագիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ընդհանուր Ժողովոյ Միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Ս. Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Թիֆլիզի ընկերութեան հայերէն գրքերի հրատարակութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն կեդրոնական ընդհանուր տրոց, վաւերացեալ յազգային ժողովոյ 21 մարտ 1875 եւ հրահանգ ազգային կեդրոնական ուղղակի տրոց, հաստատեալ ի քաղաքական ժողովոյ ի մայիս 1875
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսավորչին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցին Տփխիսոյ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Շուշուայ հոգեւոր դպրոցի հաստատուած Մատթէոս կաթողիկոսի ամենայն հայոց հայրապետական Շուշուայ հայոց հասարակութեան անունով տուած կոնդակով դեկտեմբերի 4-ին 1859 թուին ի Սուրբ Էջմիածին համար 284
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Սալմաստի հայուհեաց բարեգործական «Րաֆֆի» ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն բարեկարգութեան վիճակաց եւ վանօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն հաւատոյ կամ Սուրբ գիրք ու եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն ձեռնադրութեան եւ օծման կաթուղիկոսի եւ հայրապետի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք աշակերտաց ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք եկեղեցական-ծխական ուսումնարանաց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք ծխական դպրոցաց (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք վասն ընդունելոյ ձրիավարժ որդեգիրք ի Լազարեան ճեմարանը արեւելեան լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք քաղաքավարութեան նախակրթական դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար
Դիտել փաստաթուղթը Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար Թիֆլիզի նահանգի (Գուբերնիի մէջ)
Դիտել փաստաթուղթը Կատարած աշխարհի կամ 1872-ի Գիսաւորն ու իր զօրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն առողջութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն Ղարաբաղու Սուրբ տիրամայր Մարիամու օրիորդաց ուսումնարանի
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն յաղագս զինուորական պարտաւորութեան, բարձրագոյնս հաստատեալ ի 1 յունուարի 1874
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ որ կատարի ի մէջ գիշերի ի դէմս հօր Աստուծոյ (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Կարգ դպրութեան սրբոյ պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր բարեկարգութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր խորհրդածութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր հարցումներ եւ Սուրբ գիրքէն բերուած վկայութիւններով պատասխաններ
Դիտել փաստաթուղթը Կարէնի սրինգը
Դիտել փաստաթուղթը Կարմիր լապտեր
Դիտել փաստաթուղթը Կարոց կամ ամերիկեան կարի մեքենայ Պասըրմանի եւ Մօնդի գործարանէն որ ի Մանհայմ
Դիտել փաստաթուղթը Կարօտ եմք
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք գեներալ-լէյտենանտ կնեազ Մատաթովին
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքի երգը
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք հայ պանդխտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակը (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրական ակնարկ Գեր. Արսէն արքեպիսկոպոսի Այտնեան ընդհանրական աբբայի Մխիթարեանց Վիեննայի կենաց եւ գործունէութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն եւ պարտք պանդխտին
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Յարութիւն Պէզճեան ազգային անզուգական բարերարի
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պասքալայ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պօղոս աղայի Օտեան
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Ռուբէն Անդրէաս Յ. Փափազեան բազմարդիւն վարժապետի եւ ներքին վերատեսչի Ս. Մեսրոպեան վարժարանին Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Կենտրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի ցուցակ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ եկեղեցականաց
Դիտել փաստաթուղթը Կենցաղ կամ դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուրը իբրեւ միջոց տկարութիւններից զգուշացնելու համար
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր մարդոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր տօնասիրաց կամ ընթերցմունք կիրակի ու տօն օրերուն համար պատարագին մէջ կարդացած ընթերցուածոց և աւետարանաց վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կէնճլէրէ հէտիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Կէրի գալան մէճիուսինին հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Կըռթ-կըռթ
Դիտել փաստաթուղթը Կիզլի ատա
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիանըն էսրարը վէ Սէֆալէթի
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիա պատրիարքը վէ էրմէնի գաթօլիքլէր կաթողիկոսու սէմահէթլիւ Անտոն Պետրոս Տօգուզունճու հազրէթլէրինին նամէի ուսումիսի
Դիտել փաստաթուղթը Կիյլօմ Թէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Կին, խաղ, գինի
Դիտել փաստաթուղթը Կիրակի մէքթէպի տէրսլէրի 1892 սէնէսի իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Կիւզէլ Անժէլ եախօտ Լէօնա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահըն ճէզասը
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահլար 'աֆվը
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահ վէ խէլաս իւզէրինէ պիր Վարդապետ իլէ ժողովուրդունուն պէյնինտէ միւքեալէմէլէր
Դիտել փաստաթուղթը Կիւսթավ
Դիտել փաստաթուղթը Կնոջ մը վէպը: Հտ 1
Դիտել փաստաթուղթը Կնոջ մը վէպը: Հտ 2
Դիտել փաստաթուղթը Կշիռ մարդկային իրողութեանց կամ գործնական սկզբունք բարոյականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1866, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1868, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1872, Մասն 1)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1873, Մասն 2)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 3)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1874, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1875, Մասն 6)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմսուհին Ուրսուլլա
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ պատրիարքական եւ կանոնագիրք հարսանեաց որ հաստատեցաւ յօգուտ ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կոստանդնուպօլսոյ առումն յՕսմանեանց յամի տեառն 1453
Դիտել փաստաթուղթը Կորիւն վարդապետ եւ նորին թարգմանութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կորուստ դրախտին
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Պօլիս Հայոց Դուռ կորստեան եւ Դուռ կենաց բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Կռուածաղիկ
Դիտել փաստաթուղթը Կսկծանք: Տետր Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կտակագիր հոգեշահ բանից ի Մարգար Զաքարիա Խոճենց Երեւանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կտակագիր Սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կրազիէլլա (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական խնդրոյն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական քրիստոնէական (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Դ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ե
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Զ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Է
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ը
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիարէն լեզուի ընթերցման ի պէտս հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիերէն լեզուի կամ հատընտիր բառք եւ խօսակցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւնը օրօրոցէն պարտի սկսիլ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն թուաբանական
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն կանոնաց գաղղիերէն լեզուի սրբագրեալ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն հայերէն քերականութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն սիրելոյ զՅիսուս
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն փոխասաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիկան եւ նորա վերայ ունեցած մեզնից շատերի հասկացողութիւնը այլև պատասխան «Թռչնիկի»
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիք Յակոբայ Կարենեանց հեղինակութեան վրա
Դիտել փաստաթուղթը Կրկին տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրքեր եւ նոցա ազդեցութիւնը առողջութեան վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնագիտութիւն կամ ուսումն Քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս չափահաս աշակերտաց, ընծայացուաց եւ եկեղեցասիրաց
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնափոխութիւնը բարեկարգութիւն չէ
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնք