Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաթըրճեան, Սամուէլ
Title: Տարւոյն չորս եղանակները կամ նկարագիր սքանչելեաց բնութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1852
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 14x7 սմ։
2 չհ., 380, 4 չհ. էջ, նկ.:
File size: 63,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-372
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia