Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պոպովեանց Կարապետեան, Բարսեղ
Title: Գանձարան հաւատոյ մարմնառիկ տնօրէնութեանցն Քրիստոսի եւ պատուիրանաց նորա
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Թէոդոսիա
Year of Publication: 1862
Notes: Աշխատասիրեաց Բարսեղ Կարապետեան Պոպովեանց քահանայ եկեղեցւոյ Սուրբ Աստուածածնին որ ի Նորն Նախիջեւան:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 11x7 սմ։
3 չհ., 162, 2 չհ. էջ։
File size: 21,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1769
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia