Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արամեան, Ճանիկ
Title: Ընդունելութիւն ընծայի
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արմ. ի տպար. Վալտէրի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1856
Notes: Առաջաբան՝ Թ. Կըկռիկեան: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1855:
Շարվ. 8x5,5 սմ։
1թ. նկ., 140 էջ։
File size: 11,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-902
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia