Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւկօ Վիկտօր
Title: Քրիստոս ի Վատիկան
Publisher (standardized): տպ. Հարություն Փափազյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Փափազեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Թարգմանութիւն Ս. Հէքիմեանի: Ծախիւք Գ. Ս. Ա.: Գործասեր ընկերութիւն: Գործ երրորդ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 14,5x7,5 սմ։
15 էջ։
File size: 4,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1100
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia