Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Մարդինի
Title: Ընտիր աղջիկ մը
Publisher (standardized): տպագր. Մատթևոս Մամուրյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Մամուրեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1895
Notes: Գրեց օր. Տը Մարդինեայ: Թարգմանեց օր. Մարի Արապեան: Տիտղոսաթերթի վրա այլալեզու գրություն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 12x9 սմ։
220, 1 չհ. էջ։
File size: 30,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia