Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովնանեան, Ղեւոնդ
Title: Դաստիարակ մանկանց կամ բարոյական խորհրդածութիւնք տղոց համար
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Պաշտպան Ս. Աստուածածնի վանքը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1851
Notes: Գրեց Հ. Ղեւոնդ Վ. Յովնանեան Մխիթ. ուխտէն:
Շարվ. 12x8 սմ։
6, 100, 3 չհ. էջ։
File size: 19,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լեո-1148
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia